Adnoddau

Cylchgrawn Safon Uwch: Herio Materion Crefyddol


Herio_Materion_Crefyddol                  Challenging_Religious_Issues                  


Cylchgrawn ar-lein newydd yw Herio Materion Crefyddol sy’n ategu Astudiaethau Crefyddol Lefel A, ar gyfer myfyrwyr ac athrawon. Roedd y cylchgrawn ei noddi gan Lywodraeth Cymru yn wreiddiol a’i gyhoeddi gan Ganolfan y Santes Fair a'r St Peter's Saltley Trust.

  • Mae’r erthyglau wedi eu hysgrifennu gan ysgolheigion ac ymarferwyr blaenllaw
  • Ymdrinnir ag amrywiaeth eang o ddewisiadau lefel A poblogaidd
  • Cynhwysir gweithgareddau a chysylltau byw ‚ gwefannau a argymhellir
  • Caiff y cylchgrawn ei gyhoeddi bob tymor
Mae’n bosib cael mynediad i Herio Materion Crefyddol AM DDIM trwy Hwb Cymru (https://hwb.wales.gov.uk), St Peter's Saltley Trust (http://www.saltleytrust.org.uk/challenging-religious-issues-journal) ac yma ar y dudalen we hon.

Yn anffodus, nid ydym wedi gallu dod o hyd i gymorth ariannol i barhau i ariannu'r cyfieithiad Cymraeg o'r cylchgrawn hwn. Felly, ni fydd rhifyn Cymraeg ar gael o hydref 2018 ymlaen.

Challenging Religious Issues (fersiwn Saesneg)    ISSN 2053-5163
Herio Materion Crefyddol (fersiwn Cymraeg)    ISSN 2053-5171


Rhifyn 14 Hydref 2018 (fersiwn Saesneg, gweler nodyn uchod)
Atonement: Experience, Story, Theory?
Jeff Astley

Religion and Popular Culture
Clive Marsh

'Impersonating Beyonce is Not Your Destiny, Child': Reflections on Feminist Theology
Hayley Matthews

Richard Swinburne on the Soul
Jeff Astley

Rhifyn 13 Haf 2018 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)

Anffyddiaeth Newydd
David Wilkinson

Islam a Democratiaeth: A Ydyn Nhw'n Cydweddu Neu’n Anghymharus?
Rhan 2: Dadleuon o Blaid ac yn Erbyn
Abdullah Sahin

Rhai Damcaniaethau Anwybyddol ynghylch Moesoldeb
Jeff Astley

Profiad Crefyddol trwy Gelf
Daniel Moulin-Stozek

Rhifyn 12 Gwanwyn 2018 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)

Rudolf Otto ar Brofiad Nwmenaidd
Jeff Astley

A Oedd Jung yn Gywir: A yw Crefydd yn dda ar Gyfer lles
Seicolegol Pobl Gyffredin?
Leslie J. Francis

Islam a Democratiaeth: A Ydyn Nhw'n Cydweddu Neu’n Anghymharus?
Rhan 1: Cefndir a Materion
Abdullah Sahin

Iwtilitariaeth a Moeseg Ddiwinyddol
Samuel Tranter

Rhifyn 11 Hydref 2017 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Ian Ramsey ar Iaith Grefyddol
Jeff Astley

Protestaniaid a Chyfraith Naturiol: Gwrthod ac Adferiad
Samuel Tranter

Naratifau Cynharaf am y Pasg
James Francis

Thomas Aquinas ac Achos Cyfiawn dros Ryfel
Emily Pollard

Rhifyn 10 Gwanwyn 2016 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
William James ar brofiad crefyddol:
William K. Kay

Addoli: Derbyn, Datblygu a Byw Traddodiad
Bridget Nichols

Y Ddadl ynghylch Goleuedigaeth mewn Bwdhaeth Gynnar
Nicholas Thanissaro

Y Diwygiadau: Ynadol a Radical
Paul Willson

Rhifyn 9 Hydref 2015 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Ymdrin ‚ Mudiadau Crefyddol Newydd
Richard Bartholomew

Athroniaeth John Hick ar grefydd
Jeff Astley

Iesu Hanes a Christ y Ffydd
Peter Watts

Pum Piler Islam a'u Harwyddoc‚d mewn Cymdeithas Fodern
Declan O’Sullivan


Rhifyn 8 Haf 2015 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Bywyd Tragwyddol fel Meddiant Presennol
Mikel Burley

Kant ar Dduw a'r Da: Gobeithio am Hapusrwydd
Christopher Insole

Ffurfio-enaid ac ‘Echyllterau’
Ian James Kidd

Moeseg Rhyfel: Damcaniaeth Rhyfel Cyfiawn
Emily Pollard


Rhifyn 7 Gwanwyn 2015 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Gwrthrychedd Profiad Crefyddol: Dadleuon Athronyddol
Jeff Astley

Y Cyfan yn y Meddwl? Seicoleg Crefydd a Phrofiad Crefyddol
Mark Fox

Hunaniaeth a Pherthyn: Persbectif ar Lythyr Paul at y Galatiaid
James Francis

Y Mudiadau Pentecostaidd a Charismataidd
William K. Kay


Rhifyn 6 Hydref 2014 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Ewthanasia: A oes gennym yr hawl i farw pan fyddwn ni eisiau?
Dr Michael Armstrong

Y Mudiad Seionaidd
Yr Athro Gareth Lloyd Jones

Ffwndamentaliaeth fel Ymateb i Feirniadaeth Feiblaidd
Paul Wilson

Y Cysyniad o Jihad mewn Islam
Dr Declan O’Sullivan


Rhifyn 5 Haf 2014 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)

Jung a Seicoleg Crefydd
Philippe Dauphin

A yw Credu mewn Gwyrthiau'n rhesymol mewn Oes Wyddonol?
Yr Athro David Wilkinson

Datblygiad Ffydd
Yr Athro Jeff Astley

Moeseg Sefyllfa: A oedd Joseph Fletcher yn iawn trwy'r adeg?
Dr Ashley Wilson


Rhifyn 4 Gwanwyn 2014 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Meddwl ar ol Marwolaeth? Deuoliaeth Sylwedd, Anfarwoldeb a'r Profiad o fod ar fin Marw
Dr Mark Fox

Jeremeia
Yr Athro Gareth Lloyd Jones

Cabledd a Rhydd Fynegiant
Dr Richard Bartholomew

Ydyn ni'n Fodau Rhydd?
Adam WillowsRhifyn 3 Hydref 2013 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Duw mewn Diwylliant Poblogaidd
Yr Athro David Wilkinson

Damcaniaeth Rhinwedd Aristotlys
Adam Willows

Ffydd, Rheswm a Datguddiad
Yr Athro Gerald Loughlin

Disgrifio Duw
Yr Athro Jeff Astley


Rhifyn 2 Haf 2013 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Drygioni a Dioddefaint
Yr Athro Jeff Astley

Seicoleg a Chyfriniaeth: Ymagwedd empirig
Yr Athro Leslie J Francis

Seciwlareiddio: Dulliau ac Agweddau
Dr Richard Bartholomew

Myfyrdod Seciwlar a Chrefyddol
Phra Nicholas Thanissaro


Rhifyn 1 Gwanwyn 2013 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Esblygiad a’r Creu
Yr Athro Jeff Astley

Ymchwilio i Brofiad Crefyddol yn Tsieina: Prosiect Alister Hardy
Yr Athro Leslie J Francis

Moeseg Rhyw Gristnogol: Cyfunrywioldeb a Phriodas
Dr Stephen Parker

Twf Pentecostaliaeth newydd ym Mhrydain: Beirniadaeth ar Seciwlariaeth
Yr Athro William K. Kay